Echternach - Neies aus der Gemeng

Den neien Ankaafscenter Nonnenmillen ass op

Mee as daat wirklech eng gudd Saach fir Iechternach? Oder gin et och Nodeeler an Kritik? Waat seet den Iechternacher Buergermeeschter Yves Wengler dozou?

Download
Yves Wengler Nonnenmillen
Nonnenmillen Yves Wengler.mp3
MP3 Audio Datei 494.1 KB

Echternach ass am Klimapakt engageiert

Daat sot den Scheffen Ben Scheuer bei eis am Interview. Virun kuerzem war och eng Versammlung mat den Vereiner. Och Radio Aktiv (Infoloisirs asbl) huet den Kontrakt mat der Gemeng ennnerzeechent an engageiert sech am Kilmaschutz.

Download
Ben Scheuer Klimapakt
Klimapakt Ben Scheuer.mp3
MP3 Audio Datei 733.5 KB

Den Iechternacher Sei entweckelt sech

daat zumindest seet den Iechternacher Buergermeeschter am Interview an der Sendung Iechternach aktuell.

Download
Yves Wengler See
Echternach See Yves Wengler.mp3
MP3 Audio Datei 380.0 KB

Echternach ouni Pestizider

Daat huet den Iechternacher Gemengerot decideiert. Die Echternacher Gemeng benotzt keng chemisch Onkrautvernichter mei, och wann daat munchmol mei Arbecht bedeit. Eltern kennen awer dofir berouegt sin, dass hir Kanner op Spillplaazen kennen spillen, wou net gespretzt gett.

Download
Ben Scheuer Pestizide
Pestizidfrei Ben Scheuer.mp3
MP3 Audio Datei 183.3 KB